Aktualności

04.04.2014 | FITEN S.A.: rekordowy rok 2013

Miniony rok był przełomowy dla Grupy FITEN S.A. Nie tylko przyniósł rekordowe przychody przekraczające poziom pół miliarda PLN, ale był też okresem decyzji o strategicznym znaczeniu dla dalszego rozwoju działalności.

Podjęte decyzje skutkowały dwoma zdarzeniami o charakterze jednorazowym, które obciążyły zarówno jednostkowe, jaki skonsolidowane wyniki finansowe w 2013 r. W drugim kwartale ubiegłego roku sprzedano Bioelektrownię Przykona sp. z o.o., natomiast w czwartym – akcje spółki Energobiogaz S.A. Druga transakcja była efektem podjętej przez Zarząd decyzji dotyczącej zakończenia działalności na rynku odnawialnych źródeł energii i skupieniu się przede wszystkim na obrocie energią elektryczną.

Decyzja o opuszczeniu sektora OZE podyktowana była brakiem długoterminowych ram prawnych funkcjonowania tego rynku. Sytuacja ta wywoływała niepewność wśród inwestorów i dystansowanie się od projektów biogazowych. Dalsze działanie w tej branży było dla nas zwyczajnie nieopłacalne, dlatego postanowiliśmy skupić się na tym, co robimy najlepiej – komentuje Roman Pluszczew, prezes zarządu Grupy Kapitałowej FITEN S.A.

Niemal całość uzyskanych przez Grupę przychodów w minionym roku wygenerowana została w obszarze handlu energią elektryczną – zarówno w hurtowym obrocie na największych rynkach towarowych w Europie, jak i dostarczaniu energii dla odbiorców końcowych w Polsce. Rok do roku spółka osiągnęła 22% wzrost skonsolidowanych przychodów, które uzyskały rekordowy poziom 524 mln PLN, przy czym największy udział w sprzedaży miały jednostkowe przychody FITEN S.A. (513 mln PLN). Ze względu na koszty wygenerowane przez wycofanie się z nierentownego sektora OZE, 2013 r. zamknięto skonsolidowanym wynikiem netto na ujemnym poziomie 3,9 mln. W ujęciu jednostkowym dla FITEN S.A. wynik finansowy wyniósł -1,4 mln PLN, jednak wyłączając wspomniane jednorazowe zdarzenia, wynik ten ukształtował się na poziomie 4,3 mln PLN, generując tym samym 56% wzrost względem 2012 r.
 
Wzrost przychodów stanowi dla nas wyraźny sygnał, że rynek handlu energią elektryczną, na którym obecnie się skupiamy, stanowi niezwykle atrakcyjną i perspektywiczną branżę. Podjęte w ubiegłym roku decyzje były właściwe i jestem przekonany, że wyjście z sektora OZE umożliwi jeszcze szybszy rozwój Grupy FITEN, a uproszczenie struktury przełoży się na lepsze wyniki w 2014 r. zarówno po stronie obrotu, jak i wyniku finansowego. Obecnie zależy nam także na budowie zainteresowania wśród inwestorów i sprawieniu, by dostrzegli drzemiący w FITENie potencjał – dodaje Roman Pluszczew.

W najbliższym czasie FITEN będzie koncentrował swoją aktywność wyłącznie wokół obrotu energią elektryczną. Stale zwiększa zarówno wolumen obrotu na europejskich giełdach towarowych, jak i grono krajowych odbiorców końcowych, a działania te mają swój wyraz w rekordowym wzroście przychodów. Celem biznesowym spółki jest osiągnięcie statusu liczącego się gracza na europejskim rynku hurtowym oraz systematyczne umacnianie pozycji na krajowym rynku detalicznym  szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.   

------------

Głównym obszarem działalności FITEN jest obrót energią elektryczną na rynku polskim i międzynarodowym. Spółka zajmuje się hurtowym handlem energią - uczestniczy w obrocie hurtowym energią elektryczną w Polsce, Czechach, Niemczech i Austrii, jak członek giełd towarowych oraz w ramach kontraktów bilateralnych (EFET). Giełdy na których obecny jest FITEN to EPEX Spot, EXAA, EEX i TGE. Do partnerów bilateralnych FITENU należą m.in.: Vattenfall, E.ON, PGE, CEZ, Tauron Polska Energia i inni. FITEN sprzedaje również energię do klientów końcowych   podmiotów biznesowych i instytucjonalnych. Za pośrednictwem spółki celowej GreenAgro SA inwestuje w produkcję pelletu. Od 2011 roku spółka FITEN SA notowana jest na rynku NewConnect.