Aktualności

03.03.2015 | Grupa Lubawa: 10,7 mln zł zysku po czterech kwartałach

Pomimo trudności związanych z listopadowym pożarem w spółce Miranda, Grupa Kapitałowa Lubawa odnotowała kolejny dobry kwartał. Przychody w minionym okresie wzrosły o 18%, natomiast w skali całego roku wzrost wyniósł 15%.

242 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w czterech kwartałach 2014 r. przełożyło się na 10,7 mln PLN zysku netto, czyli ponad czterokrotność wyniku osiągniętego w 2013 r. Wprawdzie w samym IV kwartale Grupa odnotowała stratę na poziomie 2,2 mln PLN, była ona jednak niemal dwukrotnie niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na tle spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, pozytywnie wyróżniła się Lubawa S.A. odpowiedzialna za produkcję sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych. W IV kwartale odnotowała wzrost przychodów rzędu 29%, natomiast w ujęciu rocznym wyniósł on 32%. Uzyskana sprzedaż umożliwiła osiągnięcie w 2014 r. 2,6 mln zysku netto, który znacząco zasilił wynik całej Grupy Lubawa.

- Na osiągnięte w minionym kwartale wyniki finansowe wpłynął przede wszystkim wzrost sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego oraz tkanin, z których przychody ze sprzedaży na zewnątrz Grupy w skali roku wzrosły kolejno o 13 i 20 mln PLN. Warto również zwrócić uwagę na znaczący wzrost rentowności Lubawa S.A., a także rentowności sprzedaży w segmencie wyrobów reklamowych z około 21 % w 2013 r. do blisko 25 % w 2014 r. – skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Za jedno z najbardziej istotnych dla Grupy Lubawa zdarzeń w czwartym kwartale, można uznać pożar, który 21. listopada wybuchł w zakładzie produkcyjnym Miranda sp. z o.o. w Turku. W jego wyniku spłonęła jedna z hal produkcyjnych, a Spółka utraciła mienie o wartości księgowej 15,87 mln PLN. Pomimo zniszczonej tkalni, zakład wznowił działalność w ciągu 48 godzin od zdarzenia, które dzięki ścisłej współpracy zarządów wszystkich spółek Grupy Lubawa, nie wpłynęło negatywnie na poziom produkcji, a także na realizację bieżących zleceń. Ostatecznie Miranda sp. z o.o. zamknęła cztery kwartały 2014 r. sprzedażą w wysokości 119,3 mln PLN, czyli na poziomie 13% wyższym względem czterech kwartałów roku poprzedniego. Kontynuuje w ten sposób długookresową tendencję wzrostową, pozostając siłą napędową Grupy Kapitałowej Lubawa.

- Płynność prowadzonej działalności po pożarze była możliwa przede wszystkim dzięki doskonałym zdolnościom organizacyjnym zarządu oraz załogi Mirandy sp. z o.o. Brakujące moce produkcyjne uzupełniliśmy przede wszystkim poprzez kooperację wewnątrz Grupy, a także pozyskanie partnerów zewnętrznych. Dzięki zakupionemu sprzętowi, Spółka odzyskała już większość mocy produkcyjnych – dodał Marcin Kubica.

Jak wielokrotnie podkreślał Zarząd, cały utracony majątek Miranda sp. z o.o. objęty był ubezpieczeniem, które wypłacone zostanie do wartości odtworzeniowej, i którego pierwsza część już wpłynęła na konto Spółki. Priorytetem dla Zarządu pozostaje całkowita odbudowa zniszczonej hali produkcyjnej do końca 2015 r.