Aktualności

15.05.2017 | 83,3 mln zł przychodów Grupy FITEN w I kw. 2017 r.

Grupa FITEN działająca w obszarze handlu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz biomasą zaprezentowała wyniki za I kw. 2017 r.

Skonsolidowane przychody Grupy w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosły 83,3 mln zł, czyli 32% mniej w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jak wyjaśnia Zarząd, różnica da jest wynikiem przemodelowania portfela odbiorców końcowych energii i gazu i skupieniu się na małych i średnich przedsiębiorstwach.

- W pierwszym kwartale skupiliśmy się na promowaniu oraz zwiększeniu atrakcyjności oferty do małych i średnich przedsiębiorstw, jednocześnie odstąpiliśmy od ofertowania największych klientów. Działania te są elementem wdrażanego w Grupie planu restrukturyzacji, a ich celem jest zwiększenie zarówno rentowności sprzedaży, jak i bezpieczeństwa płatniczego – skomentował Roman Pluszczew, Prezes FITEN SA.

W wyniku podjętych działań zmianie uległa struktura sprzedaży Grupy. Obrót handlem hurtowym na europejskich rynkach energii i gazu odpowiadał w minionym kwartale za 64% skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost wobec 46% rok wcześniej. Dostawy do klientów końcowych w odpowiadały łącznie na 35% sprzedaży grupy, czyli o 18 p.p. mniej wobec I kw. 2016 r.

Niewielkim, choć stale rozwijanym segmentem działalności pozostawała produkcja i sprzedaż wysokojakościowego pelletu drzewnego, prowadzona przez podmiot zależny GreenAgro. W I kw. spółka sprzedała na rynki europejskie ponad 2,5 tys. ton pelletu. Wygenerowała sprzedaż na poziomie 1,4 mln zł, czyli zbliżonym do I kw. roku ubiegłego.

W analizowanym okresie Grupa FITEN odnotowała dodatni wynik na sprzedaży oraz poziomach operacyjnych. Wykazała jednak stratę netto w wysokości -278 tys. zł. Wpływ na ujemny wynik finansowy miały m. in. odnotowane w FITEN SA ujemne różnice kursowe (330 tys. zł), a także wyższe koszty usług doradczych, związane z procesem restrukturyzacji. FITEN SA jednostkowo odnotował zysk na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.

- W horyzoncie najbliższych kwartałów oczekujemy dalszego efektywnego wdrażania założeń procesu restrukturyzacji, który obecnie przebiega w sposób płynny i w żadnym stopniu nie wpływa na zdolność realizacji kontraktów handlowych. Zakładamy dalszy rozwój oferty oraz budowę portfolio klientów w oparciu o małych i średnich odbiorców, a także stopniowe umacnianie pozycji FITEN na rynku niezależnych dostawców energii i gazu ziemnego – stwierdził Roman Pluszczew w piśmie do inwestorów.