Aktualności

20.09.2018 | Grupa Lubawa zwiększa przychody i rentowność w I półroczu

Raport za I półrocze potwierdził wcześniejsze szacunki – sprzedaż Grupy Lubawa wzrosła o 7% rdr, EBIT i zysk netto były odpowiednio 109% i 40% wyższe wobec analogicznego okresu przed rokiem.

Skonsolidowane przychody Grupy narastająco po II kw. wyniosły 130,7 mln zł (+7% rdr), przekładając się na 9,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej (+109% rdr) i 5 mln zł zysku netto (+40% rdr). Jak wyjaśnia Zarząd, poprawa wyników to zasługa wyższej sprzedaży w spółce zależnej Miranda, odpowiadającej za segment tkanin.

- Odnotowany wzrost wyników to przede wszystkim rezultat wyższej o 16% sprzedaży w segmencie tkanin, który umożliwił też trzykrotną poprawę wyniku segmentu do poziomu 7,2 mln zł. Wzrost ten był efektem wyższego wolumenu i korzystniejszej struktury zamówień w spółce zależnej Miranda w I kwartale – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Wzrost sprzedaży Grupa odnotowała również w segmencie materiałów reklamowych, który jest największym obszarem jej działalności. Wygenerował on 65 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 2,6% rdr. Wynik segmentu wyniósł 4,9 mln zł i był niższy o 26% rdr, na co złożyły się m. in wyższe koszty półproduktów aluminiowych oraz presja płacowa.

W segmencie sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych, za który odpowiada Lubawa S.A., przychody wyniosły 4,9 mln zł, wykazując spadek o 29%. Segment wygenerował stratę 3 mln zł, czyli na poziomie zbliżonym do I półrocza ubiegłego roku. Jak podkreślają władze Grupy, niższe wyniki są rezultatem obserwowanej sezonowości sprzedaży w branży mundurowej i zjawiskiem naturalnym dla Lubawy S.A.

- Branża Lubawy ma taką specyfikę, że kumulacja zamówień ze strony służb mundurowych następuje w drugiej połowie roku, przede wszystkim IV kw. Zatem odwrotnie niż ma to miejsce w pozostałych naszych Spółkach. Działalność Lubawy S.A. najlepiej oceniać w skali całego roku – wyjaśnił Marcin Kubica.

W perspektywie najbliższych kwartałów, Grupa duży nacisk kłaść będzie na rynki zagraniczne, na których już dziś oferuje produkty śmiało konkurujące z rozwiązaniami największych globalnych producentów. O zainteresowaniu ofertą Lubawy świadczyć może m. in. podpisany w I półroczu kontrakt z armią amerykańską, dotyczący dostawy systemu kamuflażu polskiego producenta. Zamówienie jest elementem większego postępowania, które powinno rozstrzygnąć się do końca br.

Wśród pozostałych planów Zarząd wymienia m. in. zakończenie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubawy, a także finalizację prac nad nową strategią Grupy Kapitałowej.

- W najbliższych kwartałach kontynuować będziemy przyjęte kierunki rozwoju, duży nacisk kładąc na ekspansję zagraniczną. Wśród planów wymienić należy także finalizację prac nad nową strategią, która ze względu na swój fundamentalnych charakter, już jest stopniowo wdrażana. Bez problemów przebiega również budowa naszego Centrum  Badawczo-Rozwojowego, które planujemy uruchomić w przyszłym roku – stwierdził Prezes Lubawy S.A. w liście do inwestorów.