Emisje akcji (NewConnect)

NewConnect to rynek akcji działający w alternatywnym systemie obrotu, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako rynek charakteryzujący się mniej restrykcyjnymi wymogami formalnymi niż rynek regulowany stwarza szansę na sfinansowanie rozwoju małych i średnich spółek o wysokim potencjale wzrostu.

Zakres oferowanej usługi

Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług pozyskania kapitału.
PROFESCAPITAL pełniąc rolę Autoryzowanego Doradcy NewConnect oferuje m.in.:

1. Ocenę emitenta, jego możliwości rozwoju, a także wycenę przedsiębiorstwa na potrzeby przeprowadzenia oferty.
2. Przygotowanie emitenta do pozyskania kapitału:

 • doradztwo pod względem formalno-prawnym, w tym przekształcenie w spółkę akcyjną,
 • doradztwo w zakresie struktury przeprowadzanej oferty.

3. Przygotowanie emisji:

 • doradztwo w przygotowaniu uchwał emisyjnych,
 • sporządzanie dokumentów ofertowych (memorandum informacyjne, teaser, prezentacja oraz umowy nabycia akcji).

4. Pozyskanie kapitału:

 • „roadshow” – prezentacja emitenta wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych (wyłącznie wiarygodne  krajowe i zagraniczne instytucje finansowe – TFI, OFE),
 • przyjęcie zapisów na akcje, nadzór nad wpłatami.

5. Wprowadzenie akcji do obrotu:

 • sporządzenie Dokumentu Informacyjnego,
 • przeprowadzenie procedur przed KDPW i Zarządem GPW,
 • koordynacja procesu wprowadzenia instrumentów do obrotu.

6. Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przez okres co najmniej 36 miesięcy:

 • bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych,
 • doradztwo mające na celu przestrzeganie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect,
 • wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Nasza rola w ofercie niepublicznej i procesie wprowadzania spółki na NewConnect

Pozyskanie kapitału na rynku może przebiegać w dwojakiej formie:

 • oferty prywatnej (private placement) lub
 • oferty publicznej.

  Do przeprowadzenia oferty prywatnej, niezbędne jest sporządzenie memorandum informacyjnego, stanowiącego dokument ofertowy, na podstawie którego oferowane są akcje emitenta. Oferta prywatna kierowana jest do nie więcej niż 149 inwestorów. Wprowadzenie do obrotu odbywa się na podstawie dokumentu informacyjnego, przygotowanego i zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę. Oferta publiczna natomiast wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Operacja prywatnej emisji i wprowadzenia akcji do notowań na rynku nieregulowanym jest mniej skomplikowanym procesem niż publiczna emisja, niemniej jednak wciąż jest to wielopłaszczyznowy proces w który zaangażowany jest szereg podmiotów i instytucji.

  Po wyemitowaniu akcji, sporządzeniu niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej (teaser inwestycyjny, memorandum inwestycyjne) i pozyskaniu kapitału, Emitent ubiega się o status uczestnika w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializację akcji. Następnie przy wsparciu Autoryzowanego Doradcy sporządzany jest dokument informacyjny, stanowiący podstawę do wprowadzenia instrumentów finansowych Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu. Autoryzowany Doradca odpowiedzialny jest za rzetelność sporządzonej dokumentacji, zgodność z wytycznymi obowiązującymi na NewConnect oraz zarządzanie całym projektem wprowadzenia akcji do obrotu, aż do dnia debiutu akcji. Pierwszy dzień notowań akcji odbywa się na wniosek Emitenta, po uprzednim podjęciu Uchwały Giełdy o wprowadzeniu akcji do obrotu.

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect, Autoryzowani Doradcy obligatoryjnie wspierają spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, wynikających ze statusu spółki publicznej przez okres 36 miesięcy od dnia debiutu. Instytucja Autoryzowanego Doradcy stanowi gwarancję wiarygodności spółek, sporządzanych dokumentów oraz należytej realizacji standardów funkcjonowania spółki na rynku nieregulowanym.

  Nasze doświadczenie